افتخارات

لوح زرین تعهد به کیفیت و بهره وری در اجلاس چهره های ماندگار کیفیت ایران

لوح زرین تعهد به کیفیت و بهره وری در اجلاس چهره های ماندگار کیفیت ایران

نشان نوبل مدیریت در تراز جهانی از بنیاد توسعه مدیریت اروپا EFMD

تندیس-واحد-نمونه-صنعتی-معدن-و-تجارت

تندیس واحد نمونه صنعتی معدن و تجارت

تندیس-طلایی-اجلاس-تعهد-به-کیفیت

تندیس طلایی اجلاس تعهد به کیفیت

لـوح بلورین همـایش مـلی کیفیت و مشتری مداری

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

تندیس-مدیریت-در-تراز-جهانی-از-بنیاد-توسعه-مدیریت-اروپا

تندیس مدیریت در تراز جهانی از بنیاد توسعه مدیریت اروپا

لـوح بلورین همـایش مـلی کیفیت و مشتری مداری

لـوح بلورین همـایش مـلی کیفیت و مشتری مداری

عضو-انجمن-حامیان-استاندارد-و-کیفیت

عضو انجمن حامیان استاندارد و کیفیت

لوح زرین تعهد به کیفیت و بهره وری در اجلاس چهره های ماندگار کیفیت ایران

لوح زرین تعهد به کیفیت و بهره وری در اجلاس چهره های ماندگار کیفیت ایران

لوح واحد نمونه صنعت معدن و تجارت استان فارس برای چندمین سال متوالی